E-imza ve Kep Destek Sitesi

www.mersisdestek.com

Ağır Para Cezasına Temyiz Dilekçe Örneği

…………. ....CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE

……………………..…ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

 

DOSYA NO                          :…………

 

TEMYİZ EDEN SANIK          :  

 

VEKİLİ                                 :  

                                               

MÜŞTEKİ                             :  

                                               

TEMYİZ NEDENLERİ           :

1.  Temyize konu ……… ... Asliye Ceza Mh. …………… tarih ………. E. ………… K.s. ilamı ile neticeten müvekkilim ………..'e ……………..TL ağır para cezası ile sürücü belgesinin geçici olarak .. ay süreyle geri alınmasına karar verilmiştir.

2.  Karara dayanak yapılan bilirkişi raporu ile müvekkilime ….. oranında kusur izafe edilmiştir. Bu rapor hüküm kurmaya elverişli değildir. Raporda müvekkilimin frene tevessül etmediği ve müştekiyi uyarmadığı beyan edilmektedir. Oysa müvekkilim hem korna ile müştekiyi uyarmış ve hem fren yapmış ve hızı zaten az olduğu için çok kısa mesafede durmuştur.

3.  Müvekkilimin aracı …………. …. marka/modeli olup ABS fren tertibatına sahiptir. Bu araçlar fren esnasında lastik izi bırakmaz ve çok kısa mesafede durabilir. Bilirkişi, keşif yapılmadığı için bu husus bilmemekte ve eksik bilgi ile rapor tanzim etmiş bulunmaktadır.

4.  Ayrıca müşteki ……….) doğumlu olup …… yaşındadır. Bu kadar yaşlı bir insana hızlı giden bir aracın çarpması neticesinde Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen patolojik bulgulardan çok daha fazlasının olması gerekirdi. Müvekkilim ifadesinde de belirttiği gibi müştekiyi fark ettiği için hızını çok azaltmış ve tam durmak üzere olduğu sırada müşteki refüjde önce durmuş ve müvekkilim tam yola devam etmek üzere hareket ettiğinde aniden yola fırlamış ve kaza meydana gelmiştir.

5.  Ayrıca müşteki işitme cihazı taşımakta olan ve çok zor işiten birisidir. Mahkeme hakimi bu husus bizzat görmüş ve müşteki ile ancak müştekinin kızının bağırarak konuşması sayesinde anlaşabilmiştir. Bilirkişi müştekinin işitme engelinin bulunduğunu göz ardı ederek rapor tanzim etmiş ve müvekkilimin kusuru yok iken kusur izafe etmiştir. Mahkeme de bilirkişinin yanılgısına iştirak ederek müvekkilime ceza tayin etmiştir. Bu nedenle mahkeme kararı  bozulmalıdır.

6.  Müvekkilime verilen geçici olarak …. ay süreyle sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar da yasal dayanaktan yoksun olup aksi kanaatle ceza tayini bozma nedenidir.

 

SONUÇ ve TALEP                  :   Arz edilen ve inceleme sırasında resen tespit edilecek sair hususlardan ……….. ... Asliye Hk. Mh. ………. tarih ……… E. ……….. K.s. ilamının bozulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

                                                                                                                     ……/……/200…

                                                                                                                     Sanık Vekili

                                                                                                                     Av.

EK:

1.)        Onanmış vekaletname örneği.

Share/Save/Bookmark