6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇUNU İŞLEMEK,KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI GEREKLİLİĞİ,SARHOŞLUK SUÇU VE ZAMANAŞIMI SÜRESİ

ILGMEVZUAT: 5663-0,5663-0,5663-0,5663-0, KARARNO: 2005/46 KARARTARIHI: 10.05.2005

 

T.C.


Yargıtay

Ceza Genel Kurulu

2005/8-48 E.

2005/46 K.

·  6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇUNU İŞLEMEK

·  KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI GEREKLİLİĞİ

·  SARHOŞLUK SUÇU VE ZAMANAŞIMI SÜRESİ

"ÖZET"

TCY'NIN 571. MADDESİNDE TANIMLANARAK YAPTIRIMA BAĞLANMIŞ BULUNAN DİRENME HÜKMÜNE KONU SARHOŞLUK SUÇUNA İLİŞKİN CEZANIN NEV'İ VE MİKTARINA GÖRE BU SUÇ BAKIMINDAN TCY'NIN 102/5 VE 104/2 MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN TOPLAM 3 YILLIK DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN SUÇUN İŞLENDİĞİ 22.09.2000 TARİHİ İLE İNCELEME TARİHİ ARASINDA DOLMUŞ BULUNMASI NEDENİYLE HÜKMÜN BOZULMASINA, SARHOŞLUK SUÇUNA İLİŞKİN KAMU DAVASININ GERÇEKLEŞEN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE CYUY.NIN 322/1. MADDESİNCE TANINAN YETKİ KULLANILARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, BOZMAYA UYULARAK KURULAN HÜKÜM YÖNÜNDEN İNCELEME YAPILMAK ÜZERE DOSYANIN ÖZEL DAİREYE GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLMELİDİR.

"İçtihat Metni"

DAVA : Sanık Yusuf'un izinsiz silah taşımak suçundan 6136 sayılı Yasanın 13/1, 59, 647 sayılı Yasanın 4 ve TCY'nın 72. maddeleri uyarınca 988.650.000 lira ağır para cezası, sarhoşluk suçundan TCY'nın 571 ve 59. maddeleri uyarınca 12 gün hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına, hürriyeti bağlayıcı cezanın 647 sayılı Yasanın 4. maddesi uyarınca günlüğü 1.520.000 liradan paraya çevrilerek 18.252.000 lira ağır para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Atabey Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 27.03.2001 gün ve 30-17 sayılı hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle dosyayı inceleyen Yargıtay 8.Ceza Dairesince 26.12.2002 gün ve 1800-12123 sayı ile;

"...1- 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçu nedeniyle tayin edilen ağır para cezasının taksitlendirilmesinde 647 sayılı Yasanın 5. maddesinin 3. fıkrasına aykırı olarak taksit sürelerinin gösterilmeyerek infazda duraksamaya yol açılması,

2- Kabule göre de, TCK.nun 571. maddesi uyarınca tayin edilen hafif hapis cezasının 647 sayılı Yasa uyarınca paraya çevrilmesinde hesap yanılgısı sonucu eksik hafif para cezası tayini..." isabetsizliklerinden bozulmuştur.

İzinsiz silah taşıma suçuna ilişkin ( 1 ) nolu bozma nedenine uyan Yerel Mahkeme sarhoşluk suçuna ilişkin ( 2 ) nolu bozma nedenine karşı 25.02.2003 gün ve 4-9 sayı ile;

"...Suç tarihi itibariyle hafif hapis cezasının günlüğü 1.521.000 lira üzerinden paraya çevrilmesi gerektiği, buna göre 12 gün hafif hapis cezasının karşılığının 18.252.000 lira hafif para cezası olduğu, önceki kararda daktilo hatası sonucu bir gün karşılığı 1.520.000 lira olarak gösterilmişse de, sonuç cezanın doğru olarak hesaplanıp gösterildiği..." gerekçesiyle önceki hükümde direnmiştir.

Bu hükümlerin de sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay C.Başsavcılığının Özel Daireye hitaben düzenlediği "onama" istekli 26.09.2003 günlü tebliğnamesi ve Yargıtay 8.Ceza Dairesinin "direnme suretiyle kurulan hüküm yönünden Ceza Genel Kurulunca inceleme yapılması" gerektiğine ilişkin 09.03.2005 gün ve 11705-1115 sayılı kararı ile Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle Ceza Genel Kurulunca okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Sarhoşluk suçuna ilişkin bozma nedeni işin esasına ilişkin bulunduğu halde, direnme olanağını ortadan kaldıracak nitelikteki "kabule göre" başlığıyla kaleme alınmasının, yine uygulamaya, temyiz edenin sıfatına ve bozma içeriğine göre hükmün "fazla para cezası" tayini dolayısıyla bozulmuş olmasına karşın kararda "eksik para cezası" ifadesine yer verilmesinin zuhule dayalı olduğu sonucuna varılarak yapılan incelemede;

TCY'nın 571. maddesinde tanımlanarak yaptırıma bağlanmış bulunan direnme hükmüne konu sarhoşluk suçuna ilişkin cezanın nev'i ve miktarına göre bu suç bakımından TCY'nın 102/5 ve 104/2 maddelerinde öngörülen toplam 3 yıllık dava zamanaşımı süresinin suçun işlendiği 22.09.2000 tarihi ile inceleme tarihi arasında dolmuş bulunması nedeniyle hükmün bozulmasına, sarhoşluk suçuna ilişkin kamu davasının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle CYUY.nın 322/1. maddesince tanınan yetki kullanılarak ortadan kaldırılmasına, bozmaya uyularak kurulan hüküm yönünden inceleme yapılmak üzere dosyanın Özel Daireye gönderilmesine karar verilmelidir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1- Sanık Yusuf hakkında sarhoşluk suçundan direnme yoluyla kurulan mahkumiyet hükmünün BOZULMASINA, ancak açılan sarhoşluk suçuna ilişkin kamu davasının gerçekleşen dava zamanaşımı nedeniyle TCY'nın 102/5 ve 104/2. maddeleri gözetilerek CYUY.nın 322/1. maddesiyle tanınan yetki kullanılarak ORTADAN KALDIRILMASINA,

2- İzinsiz silah taşıma suçundan bozmaya uyularak kurulan hüküm yönünden inceleme yapılması için dosyanın Yargıtay 8.Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine,

10.05.2005 günü tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak oybirliği ile karar verildi.

Share/Save/Bookmark