E-imza ve Kep Destek Sitesi

www.mersisdestek.com

İCRA İNKAR TAZMİNATI,İMZA İNKARI

ILGMEVZUAT: 5663-0, KARARNO: 2006/12082 KARARTARIHI: 06.06.2006

T.C.

Yargıtay

12. Hukuk Dairesi

2006/9526 E.

2006/12082 K.

  • ·  İCRA İNKAR TAZMİNATI
  • ·  İMZA İNKARI

"ÖZET"

TAKİP ALACAKLISI, SÖZ KONUSU BONODA LEHTAR OLUP, BONODAKİ İMZANIN KESİDECİ BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞINI BİLEBİLECEK DURUMDADIR. İMZANIN BORÇLUNUN ELİ ÜRÜNÜ OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETMEDEN YA DA İMZALARIN HUZURUNDA ATILMASINI SAĞLAMADAN BONOYU ALAN ALACAKLI İMZAYA İTİRAZLAN KABUL EDİLENLERE KARŞI BAŞLATTIĞI TAKİPTE AĞIR KUSURLU KABUL EDİLMELİDİR.

"İçtihat Metni"

Mahalli mahkemesinden verilen kararın müddeti içinde tennyizen tetkiki taraf vekilleri tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının (REDDİNE),

2-Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının İncelenmesinde;

llK'nun 170/4. maddesi gereğince itirazın kabulüne karar verilmesi halinde senedi takibe koymada kötü niyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklının takip konusu alacağın %20'sinden aşağı olmamak üzere tazminatla sorumlu tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Somut olayda, takip alacaklısı, söz konusu bonoda lehtar sıfatını taşımakta olup, lehtar, bonodaki imzanın keşideci borçluya ait olup olmadığını bilebilecek durumdadır. Bonodaki imzaların borçluların eli ürünü olduğunu kontrol etmeden ya da imzaların huzurunda atılmasını sağlamadan bonoyu alan alacaklı imzaya itirazları kabul edilenlere karşı başlattığı takipte ağır kusurlu kabul edilmelidir. O halde, Mahkemece alacaklının takip konusu asıl alacağın %20'si nispetinde icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesi gerekirken bu konuda olumlu olumsuz bir karar verilmemesi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda 2. maddede yazılı nedenlerle İİK 366. ve HUMK 428. maddeleri uyannca (BOZULMASINA), 06.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share/Save/Bookmark