E-imza ve Kep Destek Sitesi

www.mersisdestek.com

DEĞERLENDİRMENİN KAMULAŞTIRMA TARİHİNE GÖRE YAPILMASI, EK RAPOR, KAMULAŞTIRMA TARİHİ İLE DAVA TARİHİ ARASINDA 1 YILLIK SÜRENİN GEÇMEMESİ, KAMULAŞTIRMANIN ONAYLANAN PROJEYE GÖRE YAPILMASI

YARGITAY

5. Hukuk Dairesi 2001/12489 E.N , 2001/14220 K.N.

 

İlgili Kavramlar

 

DEĞERLENDİRMENİN KAMULAŞTIRMA TARİHİNE GÖRE YAPILMASI

EK RAPOR

KAMULAŞTIRMA TARİHİ İLE DAVA TARİHİ ARASINDA 1 YILLIK SÜRENİN GEÇMEMESİ

KAMULAŞTIRMANIN ONAYLANAN PROJEYE GÖRE YAPILMASI

 

Özet

KAMULAŞTIRMA; ONAYLANAN PROJEYE GÖRE YAPILMIŞTIR. YETKİLİ İCRA ORGANINCA KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE BAŞLANMASI TARİHİ KAMULAŞTIRMA TARİHİDİR.

 

BU BAĞLAMDA; KAMULAŞTIRMA TARİHİ İLE DAVA TARİHİ ARASINDA BİR YILLIK SÜRE GEÇMEDİĞİNDEN DEĞERLENDİRME KAMULAŞTIRMA TARİHİNE GÖRE YAPILMALIDIR.

 

BİLİRKİŞİ KURULLARINDAN; KAMULAŞTIRMA TARİHİ ESAS ALINARAK EK RAPOR ALINMASI VE SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

 

 

İçtihat Metni

 

Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin artırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ve davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Dosyadaki delil ve belgelere göre davacının temyiz itirazları yerinde değildir.

 

Davalı idare vekilinin temyiz itirazlarına gelince;

 

Kamulaştırma, Kamulaştırma Kanununun 6/son maddesi uyarınca Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca onaylanan projeye göre yapılmıştır. Bu gibi durumlarda, yetkili icra organınca kamulaştırma işlemine başlanılmasına ilişkin karar tarihinin, kamulaştırma karar tarihi olarak kabul edilmesi gerekir. Bu karar 26.11.1999 tarihinde alınmıştır. Bu tarih ile dava günü arasında bir yıl geçmemiştir. Kamulaştırma Kanununun 15/13. maddesi uyarınca taşınmaza kamulaştırma işlemine başlama karar tarihi olan 26.11.1999 tarihi esas alınarak değer biçilmesi gerekirken dava tarihi olan 2000 yılı fiyatları esas alınarak değer biçilmesi doğru değildir.

 

Bilirkişi kurullarından 1999 yılı ortalama ürün fiyatları dikkate alınarak değer biçilmesi için ek rapor alınması ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği düşünülmeden 2000 yılı fiyatlarına göre değer biçen raporlara dayanılarak hüküm kurulması,

 

Doğru görülmemiştir.

 

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün açıklanan nedenle HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), davacıdan peşin alınan temyiz harcının hazineye irat kaydedilmesine ve yeniden harç alınmasına yer olmadığına, 28.6.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share/Save/Bookmark