E-imza ve Kep Destek Sitesi

www.mersisdestek.com

KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI, TAPU İPTALİ VE TESCİL

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu 2000/8-1741 E.N , 2000/1743 K.N.

 

İlgili Kavramlar

 

KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI

TAPU İPTALİ VE TESCİL

 

İçtihat Metni

 

Taraflar arasındaki "tapu iptali-tescil" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;    

 

İnegöl Asliye Hukuk Mahkemesi'nce  davanın  reddine dair verilen 24.6.1999 gün ve 1998/956 E. 1999/438 K.sayılı kararın incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 8.Hukuk Dairesi'nin 11.11.1999 gün ve 1999/8574 E.  1999/9141 K.  sayılı ilamiyle;  (...  Davacılar, 111 ada 44 parselin tapu kaydının iptali ile adlarına tapuya tesciline karar verilmesini istemişlerdir. Hazine davanın reddine karar verilmesini savunmuş, mahkemece davanın reddine karar verilmesi üzerine hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

Tapu Sicil Müdürlüğünün 26/1/1999 günlü karşılık yazısında; Uyuşmazlık konusu parsel hakkında İnegöl Kadastro Mahkemesinin 1995/68 esas numarasında dava bulunduğu, bu nedenle tutanak ve tapu kayıt örneğinin gönderilmediği bildirilmiştir. Uyuşmazlık konusu parsele ait kadastro tutanağı dava sebebiyle kesinleşmediğine göre görev durumunun gözönünde tutulması gerekir. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 27.maddesi hükmüne göre yerel hukuk mahkemelerinde görülmekte olan kadastro ile ilgili ve henüz kesinleşmemiş bulunan taşınmaz mala ilişkin davalar hakkında o taşınmaz mal için kadastro tutanağı düzenlendiği tarihte mahkemelerin görevinin sona ereceği ve dava dosyasının kadastro mahkemesine devredileceği belirtilmiştir. Uyuşmazlık konusu parsel hakkında kadastro mahkemesinde derdest dava bulunduğuna göre uyuşmazlık hakkında görevsizlik kararı verilerek dava dosyasının görevli kadastro mahkemesine devrine karar verilmesi gerekirken kamu düzenine ilişkin görev hususu gözardı edilerek uyuşmazlığın esası hakkında hüküm kurulmuş olması doğru değildir....) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

 

TEMYİZ EDEN  : Davacılar vekili

 

HUKUK GENEL KURULU KARARI

           

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

           

Dava, tapu iptali tescil istemine ilişkindir.

           

Mahkemenin davanın reddine dair verdiği karar yukarıda açıklanan nedenle bozulmuştur.

           

Mahkeme, Kadastro Mahkemesinin 1995/68 E. 1998/20 K.sayılı 19.6.1998 tarihli kararı ile dava konusu 111 Ada 44 parsel nolu taşınmazın tapulama tutanağının kesinleştiği, tapulama mahkemesinin dosyadan el çektiği bu nedenle Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle önceki kararında direnmiştir.

           

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

           

SONUÇ : Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA,  gerekli temyiz ilam harcı peşin alınmış olduğundan başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 29.11.2000   gününde oybirliği  ile karar verildi.

 

Share/Save/Bookmark